e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

水陸法會 thủy lục pháp hội
♦§ Xem thủy lục đạo tràng .