e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

水陸齋 thủy lục trai
♦Tức là thủy lục đạo tràng .