e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蒲窩子 bồ oa tử
♦Dép làm bằng cỏ bồ tết với lông gà. ◇Nho lâm ngoại sử : Na nhật tại giá lí trụ, hài dã một hữu nhất song, hạ thiên táp trước cá bồ oa tử, oai thối lạn cước đích , , , (Đệ tứ hồi) Hôm nọ ở đó, hài không có một đôi, trời hè đi dép cỏ, trặc chân phỏng gót.