e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

孟春 mạnh xuân
♦Tháng thứ nhất của mùa xuân, tức tháng giêng âm lịch.