e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

墨跡 mặc tích
♦Nguyên bản viết tay truyền lại.
♦Cũng chỉ thư họa thật gốc.