e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

剝剝 bác bác
♦(Trạng thanh) Tiếng gõ cửa, tiểng chim mổ cây, tiếng lửa cháy: Cộc cộc, lép bép, lách cách. ◇Thủy hử truyện : Chánh khiết thì, chỉ thính đắc ngoại diện tất tất bác bác địa bạo hưởng , (Đệ thập hồi) Đương ăn, bỗng nghe ở ngoài có tiếng nổ lách tách lép bép.