e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妓院 kĩ viện
♦Chỗ kĩ nữ ở. § Cũng gọi là kĩ quán . ☆Tương tự: bắc lí , câu lan , chương đài , xướng liêu .