e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

酒意 tửu ý
♦Say rượu. ◇Hồng Lâu Mộng : Vũ Thôn thử thì dĩ hữu thất bát phần tửu ý, cuồng hứng bất câm, nãi đối nguyệt ngụ hoài , , (Đệ nhất hồi) Vũ Thôn lúc này đã ngà ngà say, không giữ nổi cuồng hứng, liền trông trăng ngụ ý (một bài).