e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

危難 nguy nan
♦Nguy hiểm khó khăn. ◇Văn tuyển : Hậu trị khuynh phúc, thụ nhậm ư bại quân chi tế, phụng mệnh ư nguy nạn chi gian , , (Gia Cát Lượng , Xuất sư biểu ) Sau gặp lúc nghiêng ngả, nhận chức trong lúc bại trận, phụng mạng trong khi nguy ngập.