e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

困窘 khốn quẫn
♦☆Tương tự: khốn cùng , khốn đốn .