e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不斷 bất đoạn
♦Không đứt. ◇Hàn Phi Tử : Thiết nhục, nhục đoạn nhi phát bất đoạn , (Nội trữ thuyết hạ ) Cắt thịt, thịt đứt mà tóc không đứt.
♦Liên miên không dứt. ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ thính ngoại gian phòng nội kê kê oa oa, tiếu thanh bất đoạn , (Đệ thất thập hồi) Chỉ nghe ngoài nhà hi hi a ha, tiếng cười không ngớt.