e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

婚約 hôn ước
♦Nam nữ hai bên đính ước kết hôn. ◇Lão Xá : Tha bất tưởng hủy điệu liễu hôn ước, đồng thì hựu bất nguyện nữ nhi giá cá vô chức vô tiền đích cùng quang đản , (Tứ thế đồng đường , Ngũ tam).