e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

閻王 diêm vương
♦Trong huyền thoại Phật giáo, Diêm Vương là chúa tể của địa ngục . § Xem diêm la .