e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

學官 học quan
♦Chức quan dạy học thời xưa (bác sĩ, trợ giáo, học chánh, giáo thụ, giáo dụ, v.v.). ◇Trương Tịch : Trùng tác học quan nhàn tận nhật, Nhất li giang ổ bệnh đa niên , (Thư hoài kí Nguyên lang trung ).
♦Phòng xá trường học. Cũng chỉ trường học. ◇Hán Thư : Hựu tu khởi học quan ư thành đô thị trung, chiêu hạ huyện tử đệ dĩ vi học quan đệ tử , (Tuần lại truyện , Văn Ông truyện ).