e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

宦官 hoạn quan
♦Ngày xưa, đàn ông thiến, được tuyển vào hầu trong cung vua gọi là hoạn quan . ☆Tương tự: thái giám , tự nhân , yêm nhân .
♦Thường chỉ chung quan lại, người làm quan.