e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

印官 ấn quan
♦Dưới chế độ nhà Minh nhà Thanh, các bậc quan địa phương, từ bố chánh sứ tới tri châu, tri huyện..., đều dùng ấn vuông, gọi là chánh ấn quan hoặc ấn quan .