e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

唯實論 duy thực luận
♦Một phái tư tưởng triết học, chủ trương rằng sự vật tồn tại một cách khách quan.