e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

唯識論 duy thức luận
♦Tên gọi tác phẩm của Bát-nhã Lưu-chi , dịch Duy thức nhị thập luận của luận sư Thế Thân .
♦Chỉ Thành duy thức luận .