e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

唯識 duy thức
♦Thuật ngữ Phật giáo: chỉ có thức , các pháp đều từ thức mà sinh ra, không có gì nằm ngoài thức.
♦Tên gọi tắt của kinh sách Phật giáo Nhị thập duy thức luận .