e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

堂皇 đường hoàng
♦Khí thế to rộng.
♦Đại đường, chỗ quan lại làm việc. ◇Hán Thư : Giám ngự sử dữ Hộ quân chư hiệu liệt tọa đường hoàng thượng (Hồ Kiến truyện ) Giám ngự sử với Hộ quân chư hiệu ngồi thành hàng tại đại đường.