e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

堂陛 đường bệ
♦Sảnh đường và bậc thềm. Cũng chỉ cung nội. ◇Hàn Dũ : Ngoại vô tứ viên, đường bệ đồi lạc, ngưu dương nhập thất, cư dân hành thương, bất lai tế hưởng , , , , (Tế Tương quân phu nhân văn ).
♦Chỉ triều đình.