e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

容貌 dong mạo
♦Vẻ mặt, tướng mạo. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô quan thử nhân dong mạo khôi ngô, tất hữu dũng lực , (Đệ thập hồi) Ta xem người này tướng mạo khôi ngô, tất là người có sức mạnh.