e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

墮胎 đọa thai
♦Phá thai. ☆Tương tự: đả thai , nhân công lưu sản .