e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

定期 định kì
♦Kì hạn đã ước định.
♦Có kì hạn nhất định.