e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙算 diệu toán
♦Trù liệu, mưu tính thần tình. ☆Tương tự: kì mưu , thần toán .