e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙手 diệu thủ
♦Người có tài nghệ cao.
♦☆Tương tự: năng thủ , hảo thủ .
♦★Tương phản: chuyết bút , dong thủ .