e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙品 diệu phẩm
♦Tác phẩm tinh khéo. ★Tương phản: liệt hóa , tục phẩm .