e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙悟 diệu ngộ
♦Thông hiểu lĩnh hội vượt khỏi bậc tầm thường. ◇Nguyên sử : Nhân Tông thiên tính từ hiếu, thông minh cung kiệm, thông đạt Nho thuật, diệu ngộ Thích điển , , , (Nhân Tông bổn kỉ tam ) Nhân Tông tính trời từ hiếu, thông minh cung kính tiết chế, hiểu rõ đạo Nho, lĩnh hội sâu xa kinh sách đạo Phật.