e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙簡 diệu giản
♦Tuyển chọn kĩ càng. ◇Tam quốc chí : Nghi diệu giản đức hạnh, dĩ sung kì tuyển , (Ngụy chí , Cao Quý Hương Công Mao truyện ).