e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙筆 diệu bút
♦Bút thần diệu. Chỉ nghệ thuật bút pháp cao xa.
♦Chỉ cao thủ về thư họa hoặc văn tự. ◇Ngu Tập : Ngọc đường diệu bút giao du tận, Đầu lão Giang Nam cách tử sanh , (Đề Phạm Đức Cơ thi hậu ).
♦Tác phẩm hay, giai tác. ◇Quách Nhược Hư : Khanh sở tiến mặc tích tịnh cổ họa, phục biến khán lãm, câu thị diệu bút , , (Đồ họa kiến văn chí , Vương thị đồ họa ).