e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大儒 đại nho
♦Bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao.