e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大業 đại nghiệp
♦Sự nghiệp to lớn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tiến túc dĩ thắng địch, thối túc dĩ kiên thủ, cố tuy hữu khốn, chung tế đại nghiệp , 退, , (Đệ thập nhị hồi) Tiến lên thì đánh được giặc, lui về thì giữ được thành, cho nên tuy có lúc nguy khốn, sau cùng vẫn làm nên nghiệp lớn.
♦Học nghiệp cao thâm.