e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

多情 đa tình
♦Giàu tình cảm. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Khổng Minh tự thị đa tình, nãi Công Cẩn lượng trách, tự thủ tử nhĩ , , (Đệ ngũ thập thất hồi) Khổng Minh vẫn là người giàu tình cảm, chỉ vì Công Cẩn hẹp hòi, tự rước lấy cái chết đó thôi. ☆Tương tự: trọng tình . ★Tương phản: bạc tình , bạc hãnh , quả tình , vô tình .
♦Tình nhân. ◇Vĩnh nhạc đại điển : Vị tri hà nhật, tái dữ đa tình hoan hội? , (Hoạn môn tử đệ ) Chưa biết ngày nào, lại được cùng tình nhân hoan hội?