e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丹墀 đan trì
♦Thềm son. Nghĩa bóng: Chỉ cung vua.