e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

多神教 đa thần giáo
♦Tôn giáo tin thờ nhiều vị thần linh. ◎Như: Đạo giáo .