e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

卒業 tốt nghiệp
♦Học xong một khóa hoặc một chương trình huấn luyện. § Cũng gọi là tất nghiệp .