e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

升官 thăng quan
♦Lên bậc quan hoặc chức vị cao hơn.