e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

參加 tham gia
♦Tham dự, gia nhập. ◎Như: tham gia bỉ tái .