e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

史官 sử quan
♦Viên quan thời xưa, lo việc biên soạn lịch sử.