e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

君親 quân thân
♦Vua và cha mẹ.