e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

君道 quân đạo
♦Đạo làm vua.