e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

噴門 phún môn
♦Bộ phận tiếp giáp dạ dày với thực quản.