e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

剽剝 phiếu bác
♦Dùng ngôn ngữ, văn tự công kích, chỉ trích.
♦Đâm chết, đánh chết. ◇Tư Mã Quang : Bình thừa mã tức nhập tặc quân trung, tòng giả bất đắc nhập, giai kiến phiếu bác, Tín độc thoát quy , , , (Tốc thủy kí văn , Quyển thập nhất) Bình cưỡi ngựa xông vào giữa quân giặc, những người theo không vào được, đều bị giết chết, chỉ một mình Tín thoát khỏi trở về.
♦Tước trừ, trừ bỏ.
♦Sao chép giữ lấy.