e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

升級 thăng cấp
♦Lên cấp. ◎Như: sản nghiệp thăng cấp .
♦Lên lớp (học sinh).