e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品位 phẩm vị
♦Phẩm hạnh và địa vị trong xã hội. ◎Như: tha học vấn hảo, phẩm vị hựu cao , .
♦Cấp bậc trong quan lại. ◇Giả Đảo : Tài hạnh cổ nhân tề, Sanh tiền phẩm vị đê. Táng thì bần mại mã, Thệ nhật khốc duy thê , . , (Điếu Mạnh Hiệp Luật ).