e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品秩 phẩm trật
♦Cấp bực quan lại và bổng trật (mức lương bổng cao thấp).
♦☆Tương tự: phẩm cấp .