e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品節 phẩm tiết
♦Phẩm cấp quan lại.
♦Phẩm hạnh và tiết tháo.