e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品服 phẩm phục
♦Quần áo của quan lại, màu sắc, dạng thức khác nhau để phân biệt thứ bậc cao thấp. ◇Tân Đường Thư : Mỗi triều hội, chu tử mãn đình, nhi thiểu y lục giả; phẩm phục đại lạm, nhân bất dĩ vi quý , 滿, ; , (Trịnh Khánh Dư truyện ).