e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品貌 phẩm mạo
♦Tài năng phẩm hạnh và tướng mạo.