e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品類 phẩm loại
♦Loài, thứ.