e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品銜 phẩm hàm
♦Thứ bậc cao thấp trong quan lại.